ฐานข้อมูล  Full Text วิจัย  

 
     
ฐานข้อมูลวิจัย-วิทยานิพนธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://web.lib.ubu.ac.th/weblib2009/?page_id=54
     
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.library.msu.ac.th/web/index.php?forcehpmode=advsearch
     
ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/eresearch/
     
ฐานข้อมูล CMU e-Theses สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php
     วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/eresearch/
     
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระปกเกล้า

http://elib.kpi.ac.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=gsf&frm=simsch&db=Main&skin=u&lang=1
    
 ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

http://elibrary.trf.or.th/search_basic.asp
    
Central Library UTCC Thesis Online สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/default.asp
     
DCMS สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS
     Knowledge Bank at Sripatum University สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/51
     STOU's Thesis สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  

http://www.odi.stou.ac.th/STOUthesis/pagesearchres4.asp
     ThaiLIS สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php